Phòng Tài Chính Kế Toán

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Nhiệm vụ phòng Tài chính – Kế toán

  • Kê khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
  • Kiểm kê tài sản cố định hàng năm
  • Kiểm tra, đôn đốc thu nộp học phí của HSSV
  • Thủ tục tạm ứng và thanh toán
  • Trả lương, lương tăng thêm, phụ cấp, chế độ cho CBCNV
  • Dự toán thu – chi ngân hàng năm
  • Báo cáo thuế hàng năm
  • Chế độ bảo hiểm cho sinh viên, bảo hiểm xã hội cho cán bộ giảng viên
  • Thanh toán các chi phí khác đã được phê duyệt…